четвер, 5 березня 2015 р.

Le français : citez 10 raisons pour l'apprendre. Французький: Цитата 10 причин, щоб дізнатися його.
1. Une langue parlée dans le monde entier.Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5 continents. La Francophonie regroupe 68 Etats et gouvernements. Le français est la langue étrangère la plus largement apprise après l’anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde. C’est également la seule langue avec l’anglais que l’on peut apprendre dans tous les pays du monde. La France dispose du plus grand réseau d’établissements culturels à l’étranger où sont dispensés des cours de français à plus de 750 000 personnes.
1. Мова для спілкування.Більш 200 мільйонів чоловік говорять по-французьки на 5 континентах. Франкофонії включає в себе 68 держав і урядів. Французький іноземну мову найбільш широко дізналися після англійської та дев'ятий за поширеністю мова у світі. Це також єдина мова, з англійською, що можна дізнатися в будь-якій країні світу. Франція має найбільшу мережу установ культури, які працюють курси французької мови в більш ніж 750 000 чоловік.
2. Une langue pour trouver un emploi.Parler français et anglais est un atout pour multiplier ses chances sur le marché international de l’emploi. La connaissance du français ouvre les portes des entreprises françaises en France comme à l’étranger dans tous les pays francophones (Canada, Suisse, Belgique et continent africain). La France, cinquième puissance commerciale et troisième terre d’accueil pour les investissements étrangers, est un partenaire économique de premier plan.
2. Мова для ринку праці. французька та англійська мова активів, щоб збільшити свої шанси на міжнародному ринку праці. Знання англійської та французької відкриває двері французьких компаній у Франції і за кордоном у всіх франкомовних країн (Канада, Швейцарія, Бельгія та Африки). Франція, п'ятий торгової державою і третій притулком для іноземних інвестицій, є провідним економічним партнером.
3. La langue de la culture.Le français est la langue internationale pour la cuisine, la mode, le théâtre, les arts visuels, la danse et l’architecture. Connaître le français, c’est avoir accès en version originale aux grands textes de la littérature française et francophone mais également au cinéma et à la chanson. Le français est la langue de Victor Hugo, de Molière, de Léopold Sendar Senghor, d’Edith Piaf, de Jean-Paul Sartre, d’Alain Delon ou de Zinedine Zidane.
3. Мова культури .Французька мова є міжнародною мовою кулінарії, моди, театру, образотворчого мистецтва, танцю та архітектури. Знаючи французьку, щоб мати доступ до оригінальних великих творів французької та франкомовної літератури, а й в кіно і пісні. Французька мова Віктора Гюго, Мольєра, Леопольд Сенгор Sendar, Едіт Піаф, Жан-Поль Сартр, Ален Делон або Зінедін Зідан.
4. Une langue pour voyager.La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an. Avec des notions de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris et toutes les régions de France (de la douceur de la Côte d’Azur aux sommets enneigés des Alpes en passant les côtes sauvages de la Bretagne) mais aussi de comprendre la culture, les mentalités et l’art de vivre à la française. Le français est tout aussi utile lorsqu’on visite l’Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelle.
4. Мова для подорожі Франція найбільш відвідувана країна в світі з більш ніж 70 мільйонів відвідувачів на рік. З Французький робить це так набагато більш приємним відвідати Париж і всі регіони Франції ( Азурні узбережжя,засніжені  вершини Альп через порізане узбережжя Бретані), але і зрозуміти культуру , менталітет і мистецтво французького життя. Французький також зручно при поїздках в Африку, Швейцарію, Канаду, Монако, Сейшельські острови.
5. Une langue pour étudier dans les universités françaises.Parler français permet notamment de poursuivre ses études en France dans des universités réputées ou dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieur, classées parmi les meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le monde. Les élèves maîtrisant le français peuvent bénéficier de bourses du gouvernement français pour suivre un troisième cycle d’études en France dans toutes les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu.
5. Мова для освіти. Зокрема, можна продовжити навчання у Франції у відомих університетах або бізнес-школах і техніки, входить до числа провідних вищих навчальних закладів в Європі і в світі. Студенти кажуть французи можуть отримати вигоду з французьких державних стипендій при вступі до аспірантури у Франції з усіх предметів і отримати міжнародно визнаний диплом.
6. L’autre langue des relations internationales.Le français est à la fois langue de travail et langue officielle à l’ONU, dans l’Union européenne, à l’UNESCO, à l’OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix Rouge Internationale…et de plusieurs instances juridiques internationales. Le français est la langue des trois villes sièges des institutions européennes : Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg.
6. Міжнародна мова спілкування.Офіційна мова ООН, Європейського Союзу, ЮНЕСКО, НАТО, Міжнародного олімпійського комітету, Червоного Хреста ... Міжнародні та низки міжнародно-правових органів. Французька мова з трьох штаб-квартирі європейських інститутів Страсбург, Брюссель і Люксембург.
7. Une langue pour s’ouvrir sur le monde.Après l’anglais et l’allemand, le français est la troisième langue sur Internet devant l’espagnol. Comprendre le français permet de poser un autre regard sur le monde en communiquant avec les francophones sur tous les continents et en s’informant grâce aux grands médias internationaux en langue française (TV5, France 24, Radio France Internationale).
7. Мова  відкриває світ .Після англійською та німецькою мовами, французька третю мову в Інтернеті перед іспанською мовою. Розуміння французів пропонує інший погляд на світ, спілкуючись з франкофонів на всіх континентах і новини від провідного французької мови міжнародних засобів масової інформації (TV5, Франція 24, Radio France Internationale).
8. Une langue agréable à apprendre.Le français est une langue facile à apprendre. De nombreuses méthodes existent pour apprendre le français en s’amusant qu’on soit un enfant ou un adulte. On peut aussi très vite atteindre un niveau permettant de communiquer en français.
8. Приємна мова. Французька мова легко вчиться. Існує багато методів вивчення французької весело ви дитину або дорослого. Можна також дуже швидко досягти рівня для передачі французькою мовою.
9. Une langue pour apprendre d’autres langues.Apprendre le français aide à apprendre d’autres langues, notamment les langues latines (l’espagnol, l’italien, le portugais ou le roumain) mais aussi l’anglais puisque le français a fourni plus de 50% du vocabulaire anglais actuel.
9. Мова яка допомагає.Французька мова  допомагає у вивченні інших мов, в тому числі латинською мовами (іспанська, італійська, португальська та румунський), але і по-англійськи, так як французька мова була надав більше 50% від поточного англійської лексики.
10. La langue de l’amour et de l’esprit.Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre une belle langue, riche et mélodieuse qu’on appelle souvent la langue de l’amour. Le français est aussi une langue analytique qui structure la pensée et développe l’esprit critique ce qui est très utile dans les discussions ou des négociations
10. Мова любові і поезії..Вивчення французької мови, спочатку задоволення від навчання красиву мову, багатий і співучий часто називають мовою любові. Французький також аналітичний мову, що структури мислення і розвиває критичне мислення, яке дуже корисно в дискусіях і переговорахНемає коментарів:

Дописати коментар